โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แต่เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอเมือง (ปัจจุบันแยกเป็นอำเภอวังหิน)  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าคณะตำบลดวนใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาตำบลได้ร่วมมือขอจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2522 เมื่อแรกเปิดทำการเรียนการสอนได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านดวนใหญ่เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จึงได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน บริเวณพื้นที่ 28 ไร่ ซึ่งเป็นธรณีสงฆ์(เดิมเป็นป่าช้าเก่า) รวมกับที่นาของชาวบ้านจำนวนหนึ่ง

 

          ต่อมาในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนเริ่มมีปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากชาวบ้านที่เคยประสงค์ยกที่ดินให้กับโรงเรียนก็ไม่ยอมให้ที่ดินตามที่เคยตกลงไว้ อีกทั้งพื้นที่ก็เป็นที่ราบต่ำเกิดน้ำหลากมาท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทำให้มีปัญหาต่อครูที่ไปปฏิบัติการสอนและนักเรียนที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในขณะนั้นโรงเรียนได้มีบทบาทต่อชุมชนโดยเข้าไปช่วยเหลือตำบลดวนใหญ่ ตำบลบุสูง และตำบลธาตุ ในการขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังหิน โดยขอใช้ที่ดินข้างห้วยคล้าเป็นที่ตั้งทำการของกิ่งอำเภอ และเป็นศูนย์ราชการ

 

        ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้นำปัญหาที่ดินเข้าหารือกับสภาตำบล และหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าคณะตำบล และสภาตำบลได้ร่วมกันขอจัดตั้งโรงเรียน จนในที่สุดมีการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ลงนามโดย ดร.บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 140ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา (สปก. แปลงที่ 1099/1เลขระวาง R36 NO3846 สำรวจครั้งหลังสุดเมื่อ ปี 2551) และที่ดินดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526