อัตลักษณ์ของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

“ยิ้ม ไหว้ แต่งกายดี มีส่วนร่วมกับชุมชน”


                  ยิ้ม                                 หมายถึง การแสดงออกทางใบหน้า ที่บ่งบอกถึงการมีความสุข
                  ไหว้                                หมายถึง การแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
                  แต่งกายดี                      หมายถึง การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และถูกกาลเทศะ
                  มีส่วนร่วมกับชุมชน        หมายถึง สามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือและร่วมทำงานกับทางชุมชน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
“ภูมิทัศน์งาม ตามทันเทคโนโลยี”

ภูมิทัศน์งาม                หมายถึง การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนได้สวยงาม สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
ตามทันเทคโนโลยี         หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม