วิสัยทัศน์

 

“นครศรีลำดวนวิทยา จัดการศึกษาตามศตวรรษที่ 21

สู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

  1. บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ อาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีเหตุผล รู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีความสามารถทางเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขงโลก พร้มสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผูู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  4. ส่งเสริมและพัฒนา ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

  1. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  2. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ อาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ทันต่การเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะันพึงประสงค์
  4. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ความสามารถิด้านดนตรี กีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
  5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

นโยบายจุดเน้น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาโดยเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

         
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ของสถานศึกษา  มี   5   กลยุทธ์ รายละเอียด ดังนี้
          กลยุทธ์ที่ 1  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะกระบวนการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
          กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 5  ระดมสรรพกำลังสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา