กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ระเบียบ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ 2562 >>>

ประกาศกระทรวง

ประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำแถลงนโยบาย

แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ประกาศผลคะแนนประจำปีicon_new11