ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563