รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562