ด้วยโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องได้แสดงความคิดเห็นและแจ้งพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

       ดังนั้นโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาจึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30-12:00น. ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา