ด้วยโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ได้กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30-12:00น.  ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

 

กำหนดการโดยดังนี้

8:30น.   ครูและนักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม

9:00น.   ประธานมาถึง จากนั้นทำพิธีเปิด

            ประธานเจิมหนังสือ

            เริ่มพิธีการไหว้ครู นักเรียนกล่าวคำไหว้ครู

            ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ไหว้ครูบนเวที

10:00น. พิธีมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตินักเรียนผลการเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัติคณะกรรมการนักเรียน

12:00น. เสร็จพิธี