ประกาศกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 และ ม. 4

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ดังนี้
นักเรียนชั้น ม.1 มอบตัว วันที่ 12 มิ.ย. 63
นักเรียนชั้น ม.4 มอบตัว วันที่ 15 มิ.ย. 63
เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
📣หลักฐานที่นำมาแสดงในวันมอบตัว📣
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร / บิดา/ มารดา (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร / บิดา/ มารดา (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
5. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดา)รับรองสำเนาถูกต้อง
📢โดยทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19)📣คือ
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
2. คัดกรองด้วยการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหอประชุม
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ตรงทางเข้าออก
4. เว้นระยะห่างทางสังคม
5. หากนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอความอนุเคราะห์ในเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันมอบตัว 14 วัน (เพื่อกักตัวและรับผิดชอบต่อสังคม)
กรณีที่นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนเพิ่มเติมให้มาสมัครเรียนในวันและเวลาดังกล่าว

ตรวจสอบรายชื่อได้ดังรายละเอียด