ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก
๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsw.in.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๙๖๙๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากลิ้งค์