ประกาศโรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทวีธนาทรัพย์
ก่อสร้าง (ให้บริการ)
โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รายละเอียดดังลิ้งนี้