ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ให้โรงเรียนในสังกัดประกาศใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกำหนดเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาได้ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการกำหนดเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๔ มาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว

         ดังนั้นโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาจึงได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป