กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาติ

เนื่องจากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาติ ภายในวันที่ 8-9 กุมพาพันธ์ 2562.          ณ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา