ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ สังกัดกลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์
1 นายจักรินทร์ บุญเอนก ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ  
2 นางสาวภารดี นามวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0862510439
3 นายนิรันดร ตังสุข ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา  
4 นางนัยนา อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 0933216107
5 นางสาววันดี วิถี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 0944343994
6 นายคธาสิทธิ์ รัตนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ  
7 นางวิมลพรรณ บุตรสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 0872479667
8 นายต่อศักดิ์ คนคม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0885820047
9 นางเสาวณี ดวนใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษาฯ  
10 นางบุณยรัตน์ สมาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0881080327
11 นางสาวอรษา นนทะเสน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0862488698
12 นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ 0801620784
13 นายบุญจันทร์ นัยพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0878776497
14 นางศิริณลักษณ์ ทองปั้น ครู ชำนาญการ สังคมศึกษาฯ 0868781318
15 นางชนินทรา ผ่องแผ้ว ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ 0821274547
16 นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญคง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์ 0956136251
17 นายธีรพล คำหล้า ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์ 0879597551
18 นายพิสรรค์ ศรีบุญเรือง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ 0850230353
19 นายคมเพชร อ้วนพร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์ 0934511882
20 นางสริยาภรณ์ แก้วกล้า ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0872541121
21 นางอัญชลี บัวแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0872444265
22 นางสาวสุกัญญา วิถี ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษาฯ 0911086290
23 นายสันติ บุญราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ สุขศึกษาและพลศึกษา  
24 นายอภิสิทธิ์ แก้วสมุทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ สุขศึกษาและพลศึกษา 0943649484
25 นายกู้เกียรติ บุญศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การงานอาชีพฯ 0935825969
26 ว่าที่ ร.ต.โชคชัย บุญปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ การงานอาชีพฯ 0844742116
27 นายเกรียงไกร ดวนใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0883460295
28 นางสาวหอมจันท์ คุณสุทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษาฯ 0621409415
29 นางพวงผกา สมมุติ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ 0890882625
30 นางกัญญณัช บุญส่ง พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย 063-539149
31 ว่าที่ ร.ต.พงศกร วงษ์มะณีย์ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์ 0852009434
32 นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์ 0833771466
33 นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์ 0821449521
34 ชนิดา  ใสกระจ่าง ธุรการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ 0874538148