โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาประจำปีการศึกษา  2563  กำหนดงานทั้งหมดเป็น  5  ฝ่ายประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และ ฝ่ายกิจการนักเรียน

                   ในฝ่ายบริหารงานวิชาการประกอบไปด้วยงานทั้งหมด 1 งานวิชาการและมี   33  ขอบข่ายภารกิจงาน  ทุกงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฝ่ายวิชาการได้จัดทำโครงสร้างของงานฝ่ายวิชาการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานของฝ่ายวิชาการในปีการศึกษาต่อๆไปให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้

                การจัดทำโครงสร้างงานวิชาการ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรในฝ่ายวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลุ่มบริหารงานวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงสร้างงานวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นผลที่นักเรียนเป็นสำคัญ

 

คณะผู้จัดทำ