ขั้นตอนการขอเอกสารแสดง ผลการเรียน ปพ.1 (กรณี นักเรียนปัจจุบัน)

 1. รูปถ่ายนักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว

ตามจำนวนที่ขอ ปพ.  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 1. หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมใส่ เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไม่

ปิดหน้าผาก ไม่ซอย ไม่สับ หรือดัดผม

** ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

ขั้นตอนการขอเอกสารแสดง ผลการเรียน ปพ.1 (กรณี สูญหาย)

 1. นักเรียนที่จบ ม.3 หรือ ม.6 ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสาร ปพ.1 หาย
 2. นำเอกสารที่แจ้งความมาเขียนคาร้องขอใบ ปพ.1
 3. ดำเนินชาระค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 4. นำเอกสาร

4.1 แจ้งความ

4.2 ใบคาร้องขอใบ ปพ.1

4.3 ใบเสร็จรับเงิน

4.4 รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมใส่ เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไม่ปิดหน้าผาก ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ยื่นที่ห้องงานทะเบียน – วัดผล ห้องบริหารงานวิชาการ

 1. หลังจากยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมจะ ได้รับเอกสารภายใน 3 วัน ทำการ

 

ขั้นตอนการขอเอกสารแสดง ผลการเรียน ปพ.7

 1. รูปถ่ายนักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รูปถ่ายขนาด5 นิ้ว

ตามจำนวนที่ขอ ปพ.  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 1. หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมใส่ เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไม่

ปิดหน้าผาก ไม่ซอย ไม่สับ หรือดัดผม

** ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

ขั้นตอนการลาออก

 1. ผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนมาติดต่อ ยื่นคำร้องขอลานักเรียนออกด้วยตนเอง
 2. แนบนำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 แผ่น
 3. เขียนคำร้องขอลาออกพร้อมรูปถ่ายที่ถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว

จำนวน 2 รูป

 1. นักเรียนที่ลาออกจะต้องไม่มีผลการเรียนติดค้าง 0 , ร , มส , มผ
 2. รับใบ ปพ.1 และใบรับรองเวลาเรียน ได้ หลังจากยื่นคำร้องแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ

    **หมายเหต ุกรณีที่นักเรียนยังอายุไม่ครบ 15 ปี บริบูรณ์ จะต้องมีจดหมายยืนยันจากสถานศึกษาใหม่ ว่ายินดีรับย้าย

ขั้นตอนการขอแก้ไข ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการศึกษา

 1. เขียนคำร้องขอแก้ไขหลักฐาน เช่น ขอเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ของนักเรียนหรือบิดาหรือมารดา
 2. แนบสำเนาหลักฐานที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ ทะเบียนบ้านของนักเรียนที่แก้ไข ชื่อ-สกุล

หรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลจากหน่วยงานราชการ

 1. ส่งให้คุณครูที่ห้องทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง
 2. งานทะเบียนแก้ไขลงในคอมพิวเตอร์
 3. นักเรียนแจ้งคุณครูที่เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนการขอ แก้ 0,ร,มส

 1. สำรวจรายวิชาที่ติด "0, ร, มส, มผ." ว่ามีหน่วยกิตเท่าใด เรียนกี่ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ครูประจำวิชา

คือ ใครในปีการศึกษาที่ติด "0, ร, มส, มผ." ในรายวิชานั้น

 1. รับแบบยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและวัดผลห้องวิชาการ กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้เรียบร้อยและครบถ้วน
 2. นำใบคำร้องไปติดต่อครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาเพื่อรับทราบการสอบแก้ตัวของนักเรียน
 3. นักเรียนนำใบคำร้องกลับมาส่งที่งานทะเบียนและวัดผล
 4. งานทะเบียนและวัดผลดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน
 5. งานทะเบียนและวัดผลประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบแก้ตัว
 6. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวรับบัตรสอบแก้ตัวและใบแจ้งการสอบแก้ตัว ติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครู ประจำวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียน "0, ร, มส, มผ." เมื่อสอบแก้ตัวเรียบร้อยแล้วนำส่งให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา รับทราบ และนักเรียนรับใบคำร้องกลับมาส่งที่งานทะเบียนวัดผล
 7. ครูประจำวิชารายงานผลการสอบแก้"0, ร, มส, มผ." ที่งานทะเบียนและวัดผล
 8. ติดตามผลการสอบแก้ตัวที่งานทะเบียนและวัดผล ถ้า "ไม่ผ่าน" ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อขอสอบแก้ตัว อีกครั้ง และดำเนินการตามขั้นตอนเดิมข้างต้น
 9. เมื่อแก้ตัวเสร็จงานทะเบียนและวัดผลรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหาร ลงนามอนุมัติผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนต่อไป