ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ตำแหน่ง

งานที่รับผิดชอบ

1

นางสาวภารดี  นามวัน

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานิชาการ

2

นางนัยนา  อ่อนศรี

ศษ.บ.

วิทยาศาสตร์กาพภาพ  ชีวภาพ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานแนะแนว

3

นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานห้องสมุด

4

นางสาวอรษา  นนทะเสน

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

5

นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์

ศษ.ม

บริหารการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

6

นายคมเพชร  อ้วนพร

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ครูชำนาญการ

งานทะเบียน

7

นางสาวมัณฑนา  ขันวงษ์

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

ครูชำนาญการ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

8

นางสาวรุ่งนภา  พรมชาติ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

9

นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่วิชาการ