หลักสูตรโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ