การบริหารงบประมาณ  เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จึงได้พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบงานงบประมาณ พัสดุและมาตรฐานกระบวนการบริหารงบประมาณขึ้น  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาเกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

                   คู่มือการปฏิบัติงาน  “กระบวนการบริหารงานงบประมาณ”  มีสาระสำคัญของความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  กรอบแนวคิด  ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ  คำจำกัดความ  แสดงแผนผังของกระบวนการ (Work  Flow)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบและระบบติดตามประเมินผล  มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้  เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าหลักของโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลด