OIT-SESAO28-TEST

โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาได้กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 

 

 

 

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIA) 

(คลิ๊ก เพื่อตอบแบบสอบถาม หรือสแกน QR code ด้านล่าง